Sågverk

Vi erbjuder ett komplett program från första inspektion till färdigt utfört arbete. 

Ytbehandling av virkestorkar

Med referens till våra diskussioner har vi nöjet att offerera ytbehandling på insidan av Era virkestorkar. Miljön i en virkestork är något av det mest aggressiva som finns. Utöver höga temperaturer, korrosiva syror, extremt hög luftfuktighet och snabba temperatursvängningar så påverkas betongen av mekaniskt slitage under torkprocessen och vid satsbyten.

Ångtrycket som uppstår under processen bidrar också i hög grad till att skynda på nedbrytningen av dina torkbyggnader. När fukten och syramolekylerna trängt in i betongen och nått armeringen börjar den att korrodera med betongsprängning som följd.

Det är först på senare tid, när kunskapen om armeringskorrosion ökat och när man har uppmärksammat de kraftigt ökade kostnaderna som man har insett möjligheterna och fördelarna med att förebygga skador med hjälp av ytskydd.

Lång erfarenhet från betongtorkar som ytbehandlats regelbundet och på rätt sätt, kombinerat med alarmerande uppgifter om korroderande och läckande torkhusbyggnader i stål eller aluminium, har lett till att betong nu återigen utvärderas som alternativ vid nybyggnation.

Blästring

Genom att blästra bort gammal ytbehandling och lös cement och betong ner till fast underlag får man rätt förutsättningar för ett lyckat ytskydd. Allt gammalt måste bort. Friskt material för färg och fog att fästa i måste fram. Allt annat är som att putsa en tand som behöver rotfyllas. Bara ett grundligt underarbete ger ett bra och hållbart resultat. Blästring kan utföras torrt eller vått med kvartsfritt blästermedel eller med rent vatten och tryck >700 bar.

Vattenbilning
Vi utför även vattenbilning med tryck upp till 3 000 bar. Vattenbilning är en högeffektiv och skonsam metod för att avlägsna betong.

Ytbehandling och mjukfogning

Målning och mjukfogning sker i ett samverkande system för bästa resultat. Ytbehandlingsprogrammet är utvecklat enligt Träteks projekt för betonghus och KTHs rapport “Analys av skador i virkestorkar BD 2014;61”. Systemet är framtaget för virkestorkar och är snabbtorkande vilket ger minimala stopptider.

Vår ytbehandling bromsar effektivt korrosion i armeringen och karbonatisering av betongen i dina byggnader. En obehandlad betongtork släpper ifrån sig både cement och ballast vilket fastnar på virket med följden att verktygen i förädlingsprocessen tar skada. Genom att ytbehandla och täta din byggnad får du ett långvarigt skydd mot söndervittring av betong och korrosion på armeringen.

Alla invändiga ytor blästras så att skadad betong försvinner ända ner till fast underlag. Ytbehandlingen sker i två steg, oftast i följd under samma dygn, med 2-komponentsfärg.

 • Dagen efter kan torken tas i drift.
 • Totalt täckskikt: ca 250 µm.
 • Produkten är väl utprovad för ändamålet och har använts i >100 000m 2 virkestorkar.

Fördelar med ytbehandling:

 • Ger ett långvarigt skydd mot söndervittring av betong och korrosion av armering.
 • En tät virkestork behåller fukten bättre, vilket sparar energi och höjer torkningskvaliteten.
 • Förlänger livslängden på dina byggnader.
 • Binder betongdamm som annars riskerar att hamna på virke och i värmebatterier.
 • Miljövänlig ytbehandlingsmetod säkerställer minimal miljöpåverkan.
 • Appliceras på både stål & betong.

Ofta lämpar sig kristallisering av överliggande mellanbjälklag bättre än målning med 2-komponentfärg. Kristallisering är en djupverkande metod som lämpar sig mycket bra för att fuktsäkra betong.

Hur kristallisering fungerar
Kristalliseringsvätska tränger djupt in i kapillärer, mikrosprickor och porer. En reaktion med salter och mineraler uppstår och ett mycket hårt kalciumsilikat-hydrat bildas. Resultatet blir en kristallstruktur som stoppar transporten av vatten men släpper igenom ånga (diffusion). Genom att skyddet är på djupet är det betydligt mindre känsligt för yttre påverkan som t.ex. nötning och slag.

Fogning, utförande

 • All gammal fog skärs bort och gammal bottningslist avlägsnas.
 • Alla invändiga ytor diamantslipas för att ge optimal vidhäftning.
 • Därefter appliceras 250 µm av 2-komponentfärg.
 • Ny bottningslist monteras.
 • Efter ca 8 timmar efter målning kan spalterna fogas.
 • Om inte väggarna tätas helt är risken stor att fukt tränger in bakom fogen via väggen vilket då gör att fogen släpper.
 • Systemet är beroende av fukt för härdning så torken kan med fördel startas så snart fogmassan ”satt sig”.

Betonglagning

Betonglagning på väggar, golv och tak utförs genom att skadad och karbonatiserad betong avlägsnas in till frisk betong. Mätning sker kontinuerligt för att säkerställa att all karbonatiserad betong tagits bort. Armeringsjärn rengörs och rostskyddsbehandlas. Ett nytt betongskikt påförs. Sprickor sågas upp och tätas.

All betonglagning i virkestorkar måste ske med anpassade produkter. De flesta på marknaden förekommande betonglagningsprodukter klarar inte den aggressiva miljön med lågt pH, höga temperaturer och fukt.

För att skydda betongen mot den aggressiva miljön rekommenderar vi starkt att konstruktionen skyddas, oftast med ett ytskydd, men alternativa metoder som kristallisering, påtryckt ström eller inträngande korrosionsinhibitorer kan användas som vid behov.

Betonglagning av truckspår
Golven i virkestorkar utsätts för enorma påfrestningar av truckhjul i kombination med hett surt vatten. Conzi har tagit fram en snabb och prisvärd metod för att återställa golv i torkar. Betonglagning på golv utförs genom att skadad och karbonatiserad betong avlägsnas genom bilning och blästring. Eventuell synlig armering behandlas och nytt betongskikt påförs genom torrbetongsprutning i små etapper. Ytan sicklas jämn omgående och kristalliseras i två steg. Kristalliseringen ger både en ytförstärkning och hjälper betongen genom att inte släppa in vatten på djupet. Kontakta oss för referenser.

Portkarmar, utförande
Läckande portar pga. undermåliga betongytor är vanligt på betongtorkar. En läckande port ger stora störningar på klimatet i torken. Beroende på blåsriktning drar torken in kalluft respektive pressar ut vattenånga genom läckan. Förutom att ett sådant läckage orsakar skador på betongen, stör det även styrsystemet som registrerar processluft som blandats ut med läckageluft utifrån. När ånga förloras ur processen genom läckande portar måste den ersättas med ny, vilket gör att basningssystemet kompenserar, med högre vattenförbrukning och slitage på exempelvis värmebatterierna som följd.

För att ge tätningslisten något att täta emot, monterar vi nya portkarmar. Portkarmarna bockas av 2 mm rostfri stålplåt och fästs mot befintlig portkarm med hjälp av skruv och fogmassa.

 

Tätningsflaps

Tätningsflaps är en av de viktigaste komponenterna i en virkestork. Flapsens uppgift är att täta runt virkespaketen. Tätningen är viktig för att hela den cirkulerande luftmängden ska passera genom ströraderna. Med trasiga flaps kommer cirkulationsluften smita förbi virkespaketen genom gliporna. Det kommer den göra ända tills luftmotståndet i gliporna blir lika stort som genom virkespaketens strörader.

Luften som smiter förbi virket minskar den aktiva luftmängden som ingår i processen. Med lägre luftmängd ökar temperaturfallet genom virket och därmed ökar fuktkvotsspridningen i torkbatchen.

Och det tar inte slut där. Luften som smiter förbi virket blandas med den aktiva luften och passerar temperaturgivarna. Klimatet som mäts är inte rätt och styrsystemet styr nu efter felaktig information.

Byt ut flaps direkt när du upptäcker en skada. Conzi levererar tätningsflaps av valfritt material, EPDM-gummi eller Wiraduk, som skruvas i fästramar av vinkelaluminium med dimension 30 x 30 x 3 mm, alternativt 40 x 40 x 4 mm och fästs till väggen med rostfri expander. Alternativt kan vi leverera på rulle, om du vill kapa och skruva själv.

Kolsyreisblästring av värmebatterier

Conzi AB utför även kolsyreisblästring av värmebatterier, transportörer, såglinjer, etc. Att kolsyreisblästra värmebatterier i en virkestork ger reducerat motstånd genom batterierna, vilket minskar elenergiförbrukningen och ökar luftcirkulationen i systemet. Dessutom minskar elenergiförbrukningen på panncentralens huvudpumpar, då inte lika mycket vatten behöver pumpas runt i systemet.

Detta leder till ökad torkkapacitet och bättre torkresultat genom lägre spänningar och deformation i virket. Du förbättrar torkresultatet, sparar energi och gör en insats för miljön!

Rekonditionering av värmebatterier enligt Conzimetoden.
Rekonditioneringen utförs med en av oss nyutvecklad metod som innebär att värmebatterierna blästras med kolsyra i fast form – kolsyreis. Processen är ett mycket miljövänligt, effektivt och tidsbesparande alternativ till traditionella industriella rengöringsmetoder.

Med regelbunden CO 2 -behandling på dina värmebatterier håller du din tork i bästa skick. Värmeeffekten och luftcirkulationen blir som när torken togs i drift första gången och energiförbrukningen minskar drastiskt. Du förbättrar torkresultatet, sparar energi och gör en insats för miljön. Conzimetoden kan givetvis även användas för rekonditionering av övrig utrustning på industrin, utöver vad som offereras här med fördel på elektrisk utrustning som t.ex. kontaktorer, motorer etc. då metoden är 100% torr.

Beskrivning
Igensatta smutsiga värmebatterier påverkar energiförbrukningen i både tork och panna. Motstånden genom värmebatterierna påverkar elenergiförbrukningen hos cirkulationsfläktarnas motorer i kvadrat. (Q~n, dp~n 2 ). När fläktarnas maximala tryckuppsättning överskrids börjar fläkthjulen att kavitera med följd att luftmängden reduceras dramatiskt.

Lägre aktiv luftmängd genom ströraderna i virkespaketen ger ett högre temperaturfall genom virkesstapeln. Torken försöker kompensera det större temperaturfallet genom virkespaketen genom att höja psykrometerskillnaden i luften på påblåsningssidan, vilket leder till skarpare klimat i torken med större fuktkvotsspridning, ökad fuktgradient, högre spänningar i virket, sprickbildning och kvalitetsnedklassning som följd.

Och högre elräkning! Spänningar i virket leder till kupning och vridning och ställer till problem längre fram i produktionen, t.ex. i hyvelns intag och efter klyvning av bitarna. Lägre aktiv luftmängd leder också till lägre effektuttag ur värmebatterierna. Torkens styrsystem kompenserar detta genom att öka vattenflödet genom batterikretsen genom att öppna reglerventilerna i torkens shuntcentraler, vilket sänker trycket i pannkretsen. Pannans huvudcirkulationspumpar ökar flödet för att möta tryckfallet i pannkretsen.

Flödet påverkar pumparnas elenergiförbrukning i kubik, vilket ger stort utslag på elenergikostnaden på industrin. (Q~n, P~n 3 ). Ökat flöde ger också högre vattenhastighet i rörledningarna, vilket leder till ökat slitage i dessa.

Conzimetoden maximerar din energieffektivitet.
Vid rekonditionering av dina värmebatterier höjs effekten på dessa, vilket radikalt förbättrar torkningen samtidigt som elenergiförbrukningen hos fläktar och cirkulationspumpar minskar.

Detta tack vare lägre luftmotstånd genom batterierna och lägre vattenflöde genom pannkretsen. Som bonus följer minskat slitage i pannkretsen. Processen tar inte mer än några timmar per tork så arbetet kan med lätthet utföras under drift. Det är bara att öppna portarna, gå in och göra jobbet och sedan starta upp torkningen igen. Den försumbara stopptiden tas snabbt och effektivt igen.